Ana Men�
G�ZLER�M�Z�N NURU NAMAZ

BEN�M �U KULUMA BAKIN
 

Ukbe �bnu Amir (r.a) anlat�yor:

Res�lullah (a.s)'�n ��yle s�yledi�ini i�ittim:


- Rabbin, koyun g�den bir �oban�n, bir da��n zirvesine ��k�p
namaz i�in ezan okuyup sonra da namaz k�lmas�ndan ho�lan�r ve Allah Te�l� hazretleri ��yle der:

"Benim �u kuluma bak�n! Ezan okuyor, namaz k�l�yor, yani benden korkuyor.

 Yemin olsun, kulumu affettim ve onu cennetime dahil ettim."

B�Z�MLE NAMAZ KILDIN MI?
 

Eb� �m�me (r.a) anlat�yor:

Res�lullah (s.a.v) ile beraber mescidde idik.


 O esnada bir adam geldi ve:

- Ey Allah'�n Res�l�, ben bir g�nah i�ledim, bana cezas�n� ver!, dedi.


Res�lullah adama cevap vermedi.


Adam talebini tekrar etti.

Aleyhissal�tu vessel�m yine s�kut buyurdu.

 Derken namaz vakti girdi ve namaz k�l�nd�.

 Res�lullah (s.a.v) namazdan ��k�nca adam yine pe�ine d��t�, ben de adam� takip ettim.

 Ona ne cevap verece�ini i�itmek istiyordum.

Efendimiz adama:


- Evinden ��k�nca abdest alm��, abdestini de g�zel yapm�� m�yd�n? buyurdu.
O:


- Evet ey Allah'�n Res�l�!" dedi.


Efendimiz:


- Sonra da bizimle namaz k�ld�n m�?


Adam:


- Evet ey Allah'�n Res�l�! deyince,

Efendimiz:

- �yleyse Allah Te�l� hazretleri  g�nah�n� affetti, buyurdu.

BU ADAM S�Z�NDE DURURSA


Hz. Enes (r.a) anlat�yor:

Bir adam, Res�lullah (a.s)'a:

 
- Allah, kullar�na ka� vakit namaz� farz k�ld�? diye sordu.


Aleyhissal�tu vessel�m:


- Allah, kullar�na be� vakit namaz� farz k�ld�, diye cevap verdi.


Adam tekrar sordu:


- Bunlardan �nce veya sonra ba�ka bir �ey var m�?


Aleyhissal�tu vessel�m:


- Allah kullar�na be� vakti farz k�ld�.


Bu cevap �zerine adam, bunlar �zerine hi�bir ilavede bulunmayaca��na, onlardan herhangi bir eksiltme de yapmayaca��na dair yemin etti.


Res�lullah aleyhissal�tu vessel�m:


- Bu adam s�z�nde durursa mutlaka cennete girecektir! buyurdu.

D�LED���NE VER�R
 

Eb� H�reyre rad�yallah� anh'ten rivayet edilerek anlat�l�yor:

Muhacirlerin fakirleri Resul�llah aleyhissel�ma gelip dediler ki:


- Servet sahibi M�sl�manlar derece ve nimetler bak�m�ndan bizi ge�tiler.

 
Efendimiz:


- Ne hususta? diye buyurdu.


Muhacir fakirler:


- Biz namaz k�l�yoruz, onlar da k�l�yorlar; biz oru� tutuyoruz, onlar da tutuyorlar; fakat onlar sadaka verdikleri halde biz veremiyoruz; onlar k�le azad ediyorlar, biz edemiyoruz. dediler.


Bunun �zerine Res�lullah aleyhissalatu vessel�m:


- Size, sizden ilerde bulunanlara yeti�ebilece�iniz, sizin yapt���n�z gibi yapanlar m�stesna, sizden ba�ka kimsenin daha faziletli olam�yaca�� bir �ey ��reteyim mi? buyurdu.


Muhacirlerin fakirleri:


- Evet, ��ret, ey Allah'�n Resul�.


Aleyhissal�tu vessel�m:


- Her namaz�n sonunda otuz �� defa S�bh�nallah, otuz �� defa Elhamd�lillah, otuz �� defa Allah� Ekber, deyiniz, buyurdu.
 

Bir m�ddet sonra muhacir fakirler, Resul�llah aleyhissel�ma gelerek dediler ki:

- Mal ve servet sahibi karde�lerimiz bizim bu yapt���m�z� i�itip onlar da aynen b�yle yapt�lar.


Bunun �zerine Allah'�n Resul�:


- Bu Allah'�n fazl�d�r, diledi�ine verir, buyurdu

HEMEN KIL
 

Hz. Ali �bnu Eb� T�lib (r.a) anlat�yor:

Res�lullah (s.a.v) bana �u tembihte bulundu:


- Ey Ali, �� �ey vard�r, sak�n onlar� geciktirme:

  • Vakti girince namaz (hemen k�l!),
     
  • haz�r olunca cenaze (hemen defnet!,
     
  • kendisine denk birini buldu�un bekar kad�n (hemen evlendir!).

KAPININ �N�NDEN AKAN NEH�R
 

Hz. Eb� H�reyre (r.a) anlat�yor:

Hz. Peygamber (s.a.v)'in ��yle s�yledi�ini i�ittim:


- Sizden birinizin kap�s�n�n �n�nden bir nehir aksa ve bu nehirde herg�n be� kere y�kansa, acaba �zerinde hi� kir kal�r m�, ne dersiniz?


- Bu hal, dediler, onun kirlerinden hi�bir �ey b�rakmaz!


- ��te bu, be� vakit namaz�n misalidir.


 Allah onlar sayesinde b�t�n hatalar� siler, buyurdu.

K�RLARIN EN HAYIRLISI


Abdullah �bnu Selm�n, naklediyor:

Hayberin fethedildi�i g�n bir adam Hz. Peygamber'e gelerek:


- Ey Allah'�n Res�l�, bug�n ben �yle bir k�r ettim ki b�yle bir k�r� �u vadi ahalisinden hi�biri yapmam��t�r, dedi.


Efendimiz:


- Bak hele! Neler de kazand�n? diye sordu.


Adam:


- Ben al�p satmaya ara vermeden devam ettim.


 �yle ki ��y�z okiyye k�r ettim dedi.

Aleyhissal�tu vessel�m efendimiz:


- Sana k�rlar�n en hay�rl�s�n� haber vereyim mi? diye sordu.


Adam:


- O nedir, ey Allah'�n Res�l�? dedi.


Efendimiz a��klad�:


- Farz namazdan sonra, k�laca��n iki rekatt�r.

SEN NAMAZ KILMADIN


Rif�a �bnu R�fi' (r.a) anlat�yor:

Biz mescidde iken bedev� k�l�kl� bir adam ��kageldi.


 Namaza durup, hafif bir �ekilde r�kunleri, tesbihleri k�sa tutarak namaz k�ld�.

 Sonra namaz� tamamlay�p Res�lullah (s.av)'a selam verdi.

Efendimiz:


- "�zerine olsun. Ancak git namaz k�l, sen namaz k�lmad�n! buyurdu.


Adam d�nd� tekrar namaz k�l�p geldi, Res�lullah'a selam verdi.


Aleyhissal�tu vessel�m selam�na mukabele etti ve:

- D�n namaz k�l, z�ra sen namaz k�lmad�n! dedi.


Adam bu �ekilde iki veya �� sefer ayn� �eyi yapt�, her seferinde Aleyhissal�tu vessel�m:


- D�n namaz k�l, z�ra sen namaz k�lmad�n! dedi.


Halk korktu ve namaz� hafif k�lan kimsenin namaz k�lmam�� say�lmas� herkese pek a��r geldi.


Adam sonuncu sefer:


- Ben bir insan�m isabet de ederim, hata da yapar�m.


 Bana hatam� g�ster, do�ruyu ��ret!" dedi.

Aleyhissalatu vessel�m:


- Tamam. Namaza kalk�nca �nce Allah'�n sana emretti�i �ekilde abdest al.


Sonra ezan okuyarak �ehadet getir.

�k�met getir namaza dur.

Ezberinde Kur'an varsa oku, yoksa Allah'a hamdet, tekbir getir, tehl�l getir, sonra r�kuya git.

 R�k� halinde itmi'n�na er (�z�lar�n r�k�da m�tedil halde bir m�ddet dursun).

 Sonra kalk ve k�yam halinde itid�le er, sonra secdeye git ve secde halinde itidale er, sonra otur ve bir m�ddet oturu� vaziyetinde dur, sonra kalk.

 ��te bu s�ylenenleri yaparsan namaz�n� m�kemmel k�lm�� olursun.

 Bundan bir �ey eksik b�rak�rsan namaz�n� eksilttin demektir."

Res�lullah(s.a.v)'�n bu sonuncu s�z� Ash�b'a �nceki:

(D�n, namaz k�l, z�ra sen namaz k�lmad�n!) s�z�nden daha kolay ve rahatlat�c� oldu. Z�ra bus�ze g�re, say�lanlardan bir eksiklik yapan kimsenin namaz�nda eksiklik oluyor ve fakat tamam� heb� olmuyordu.

SES�N� B�RAZ Y�KSELT


Res�lullah (a.s) bir gece evinden ��km��t�.


 Hz. Eb� Bekr (r.a)'e u�rad�.

 Al�ak sesle namaz k�l�yordu.

 Hz. �mer (r.a)'e u�rad�, o da y�ksek sesle namaz k�l�yordu.

Res�lullah'�n yan�nda toplan�nca Aleyhissal�tu vessel�m buyurdular ki:


- Ey Eb� Bekr sana u�rad�m sen sessizce namaz k�l�yordun.


Eb� Bekr:


- Ben konu�tu�um Z�t-� Z�lcel�l'e sesimi i�ittirdim ey Allah'�n Res�l�!, cevab�n� verdi.


Hz. �mer'e de:


- Sana da u�rad�m.


Sen y�ksek sesle namaz k�l�yordun!, dedi.

O da �u cevab� verdi:


- Ey Allah'�n Res�l�! Uyuklayan� uyand�r�yor, �eytan� da uzakla�t�r�yordum.


Res�lullah aleyhissalatu vessel�m Hz. Eb� Bekr'e:


- Ey Eb� Bekr sen sesini biraz y�kselt!

Hz. �mer'e de:


- Sesini sen de biraz al�alt! buyurdu.


Biriz.biz'den Al�nm��t�r.
Sitemizden al�nt� yapt���n�zda l�tfen kaynak olarak belirtiniz.

Geri D�n
Payla� :