Ana Menü
İstanbul ve Anadolu Evliyaları

KÖSEÇ AHMED EFENDİ HAZRETLERİ
 

Arif ve fazilet sahibi bir zat olup, Trabzonludur.

 1195 (m. 1780) yılında Konya'da vefat etmiş, Mevlana Hazretleri'nin türbesi yanındaki kütüphane arkasına defnedilmiştir.

 Tarikat bakımından Nakşî ve Mevlevi'dir.

Telif ettiği eserler:

 Şerh-ü Risâleti'n-Nakşibendiyye li'l-Hâdimî.

Silsile-i Hâcegân fi Âdâb-ı Ubûdiiyyeti'l-Ayân.

 Aşeratü Reşehât.
 
Et-Tuhfetü’l-Behiyyetü fi’t-Tarikati'l-Mevleviyye.

 Âbâdü'l-Ubûdiyyet-i fi's-Süneni'l-Muhammediyye li’s-Sâlikîn-i Tarikati'l-Halvetiyye.

 Es-Sohbetü's- Sâfiyye.

Bu eserlerinin tamamı basılmamıştır.

Bunlardan başka, Şeyh Murad Buharî'nin "Silsiletü'z-Zeheb"ini, "Tuhfetü'l-Ahbab fi's-Sülûki ilâ Tarîki'l-Ashab" adıyla şerh etmiştir.

 Halvetiyye tarikatında da nasip alan Köseç Ahmed Efendi Hazretleri, bu nasibini, Şeyh Mustafa el-Bekrî Hazretleri'nin halifelerinden Şeyh Muhammed Hafnavî Hazretlerinden almıştır.

Eserlerinden "es-Subhatü's-Sâfıyye" üzerine Galip Dede tarafından bir şerh yazılmıştır.

Yüce Allah sırrını Mukaddes ve Mübarek kılsın.

 

Geri Dön