Ana Menü
DİNİ KISSALAR
Hz.Abdülkadir Geylani (rahmetullahi teâlâ aleyh) ve Hırsız

Evliyânın büyüklerinden, Gavs-ül-âzam Seyyid Abdülkâdir Geylânî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretleri hakkında Muhammed Ezher şöyle anlatır: Gavs-ül-âzam Medîne-i münevvereden Bağdad-ı Dârüsselâma gelirken, yolda hırsızlardan birine rastladı.

Horasan'ın büyük velîlerinden olan Ahmed Nâmıkî Câmî (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Horasan'ın büyük velîlerinden olan Ahmed Nâmıkî Câmî (rahmetullahi teâlâ aleyh) ümmîydi. Yâni okula gitmemişti. Yirmi iki yaşında iken tövbe etmek nasîb oldu. O yaşa kadar arkadaşları ile zevk ü sefâ içinde yiyip içerdi.

Irak'ta yetişen evliyânın büyüklerinden Ebû Bekr el-Betâihî (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Irak'ta yetişen evliyânın büyüklerinden Ebû Bekr el-Betâihî (rahmetullahi teâlâ aleyh) önceleri, Betâih beldesinde yol kesicilik yapardı. Bu yolda berâber oldukları arkadaşları vardı.  onların reîsi idi.
 

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretleri tövbe edenlerin önde gelenlerinden emsâli az bulunan bir zâttı.
 

Evliyânın büyüklerinden Habîb-i Acemî (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Evliyânın büyüklerinden Habîb-i Acemî (rahmetullahi teâlâ aleyh) önceleri çok zengindi. Fâizle para verirdi. Her gün borç tahsîl etmeye çıkardı. Para olarak borcunu tahsîl edemediği zaman, ayak kirâsı alır, onunla da o günün rızkını temin ederdi.


Hindistan evliyâsının büyüklerinden Kayyûm-i Zaman Muhammed Sibgatullah (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Hindistan evliyâsının büyüklerinden Kayyûm-i Zaman Muhammed Sibgatullah (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretleri zamânında, Hüsrev Bek isminde hırsızlık ve dolandırıcılıkta meşhûr biri vardı. Bu, güçlü kuvvetli olup, çok cesur ve yiğitti. Hırsızlık ve yankesicilikte zamânın meşhûru idi.


Hindistan'ın büyük velîlerinden Muînüddîn-i Çeştî (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Hindistan'ın büyük velîlerinden Muînüddîn-i Çeştî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin huzûruna biri geldi. Edebli bir tavırla oturup; "Çoktan beri sizin sohbetinize kavuşmak isterdim, hamdolsun ki bugün bu büyük saâdet nasib oldu." dedi.


Anadolu'da yetişen büyük velîlerden Süleymân Rüşdî Efendi (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Anadolu'da yetişen büyük velîlerden Süleymân Rüşdî Efendi (rahmetullahi teâlâ aleyh) önce Nâzilli’nin Karamullu köyünün efesi idi. Halk kendisinden çok korkardı. Daha sonra, Nâzilli'de Mehmed Zühdî Efendi'yi görüp, ona talebe oldu.


Büyük velîlerden Şâh Şücâ Kirmânî (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Büyük velîlerden Şâh Şücâ Kirmânî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin tövbesinin sebebi şöyle anlatılır: “Şâh Şücâ dünyâya geldiği vakit, göğsünün üzerinde yeşil bir hatla “Allah celle celâlühü” yazılıydı.